Паспорта спеціальностей

03.00.20 – Біотехнологія

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Завданнями досліджень є розкриття механізмів кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів, вивчення взаємозв’язків між будовою, складом, кількістю та властивостями складових сировини та продуктів їх перетворення, наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.

ІI. Напрями досліджень:

 • Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині тощо.
 • Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів і добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини, отримання нових продуктів підвищеної якості, очищених від екотоксикантів, які поряд з високими споживчими показниками мають профілактичні властивості.
 • Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.
 • Розроблення нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних і вторинних метаболітів.
 • Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об’єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля.
 • Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.
 • Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології – виділення ферментів, їх стабілізація й іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:  технічні науки.

 

 

 

05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

І. Формула спеціальності

Холодильна вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання – галузь науки і техніки, яка розробляє наукові основи, створює нові та вдосконалює наявні методи проектування , виготовлення та експлуатації технічних систем та приладів вакуумних і компресорних установок, стаціонарних і транспортних систем низькотемпературної техніки, установок кондиціювання повітря, призначених для відведення тепла від об’єктів, які охолоджуються, при температурі, меншій за температуру навколишнього середовища.

II. Напрямки досліджень:

 1. Дослідження методів термодинамічного аналізу енергоперетворюючих систем, що працюють за зворотними та прямими термодинамічними циклами.
 2. Розв’язання комплексних проблем ефективності і використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів у вакуумних і компресорних установках, системах низькотемпературної техніки та кондиціювання повітря
 3. Розроблення та вдосконалення процесів, методів розрахунку проектування та конструювання систем та елементів холодильної, вакуумної та компресорної техніки, систем кондиціювання.
 4. Контроль режимів роботи й удосконалення робочих процесів у холодильних, вакуумних та компресорних машинах і технологічних апаратах.
 5. Підвищення ефективності, надійності, зниження шуму та вібрації, довговічності та ремонтопридатності основного та допоміжного обладнання систем вакуумних і компресорних установок.
 6. Основні способи та порівняння економічності регулювання машин кінетичного стиску. Особливості регулювання за нестійких режимів роботи.
 7. Дослідження робочих речовин та вторинних холодоносіїв холодильних машин та установок.
 8. Удосконалення тепломасообмінних апаратів холодильних і кріогенних машин та установок, а також установок кондиціювання повітря.
 9. Розробка та вдосконалення холодильних машин і установок з метою одержання водяного та сухого льоду, речовинного діокисду вуглецю. Льодотехніка. Системи акумуляції холоду. Холодильний ланцюг та його складові (промислові, транспортні, торговельні та побутові холодильники).
 10. Дослідження процесів у теплових огородженнях об’єктів холодильної та кріогенної техніки. Розроблення нових методів і засобів зниження тепловитрат через теплоогороджуючи конструкції, оптимізація товщини теплової ізоляції.
 11. Дослідження процесів скраплення та розділення повітря, розроблення нових та удосконалення наявних установок.

III Галузь науки, з якої присуджуються наукові степені: технічні науки.

Затвер. пост. президії ВАК України

від 14.06.07р. № 47-08/6

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

І. Формула спеціальності:

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика – галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та експериментальними дослідженнями механізмів та закономірностей тепломасопереносу, розвитком теорії і методів дослідження проблем тепло масообміну та процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії, палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках та теломасообмінних технологічних процесах та апаратах.

ІІ. Напрямки досліджень:

 1. Створення нових та удосконалення існуючих методів аналізу, розрахунку та інтенсифікації процесів тепло масообміну в одно- та багатофазних середовищах, теплових та гідродинамічних процесів в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях та апаратах.
 2. Дослідження конвективного теплообміну і течії в однофазних середовищах. Розробка теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів переносу теплоти з потоками рідини і газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
 3. Дослідження теплообміну і течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків в трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів в них. Розробка та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів в дисперсних газопотоках.
 4. Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розробка методів їх розрахунку та інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.
 5. Створення нових ефективних та удосконалення існуючих теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження і теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.
 6. Розробка технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок.
 7. Розробка наукових основ та технології раціонального використання вторинних енергоресурсів в системах виробництва та споживання теплової енергії в промислових процесах та агрегатах.
 8. Розробка та дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
 9. Розробка та дослідження методів перетворення в роботу низько потенціальної теплоти та підвищення її потенціалу в теплових машинах.
 10. Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
 11. Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин і методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних та теплотехнічних установок.
 12. Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.
 13. Дослідження процесів очистки газів промислових теплоенергетичних установок.
 14. Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних та фазових перетворень.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Затвер. пост. президії ВАК України

від 08.11.2000р. №23-08/9

 

 

 

05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

I. Формула спеціальності

Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів – галузь науки і техніки, яка займається науковим обгрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів хлібопекарських, кондитерських і харчоконцентратних виробництв, забезпеченням оптимального використання сировинних, розширенням асортименту готових виробів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів; властивості, якісний та кількісний склад сировини і готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами та якістю продукції.

II. Напрямки досліджень

 1. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 2. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при виробництві та зберіганні хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.
 3. Наукове обгрунтування нових видів сировини, розробка нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів покращеної якості.
 4. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.
 5. Дослідження властивостей та якості сировини і хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової цінності.
 6. Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Затвер. пост. президії ВАК України

від 22.12.2010р. № 35-08/8

05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

I. Формула спеціальності

Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур – галузь науки і техніки, яка займається науковим обгрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій первинної переробки, зберігання зерна, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів заготівельних і зернопереробних виробництв, забезпеченням оптимального використання ресурсів зернової, бобової, олійної, круп’яної та комбікормової сировини, лубоволокнистих матеріалів, інших продуктів рослинництва, розширенням асортименту харчових і кормових продуктів та поліпшенням їх якості.

Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси первинної обробки, зберігання і переробки зернових, бобових, олійних, лубоволокнистих культур та інших продуктів рослинництва, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок і комбікормів; властивості, якісний та кількісний склад сировини та готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами і якістю продукції.

II. Напрямки досліджень

 1. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів приймання, первинної обробки і зберігання продовольчого, насіннєвого, кормового зерна, луб’яних культур, іншої продукції рослинництва та кормової сировини, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 2. Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів переробки зерна, лубоволокнистої та іншої рослинної сировини, кормової сировини та виготовлення зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, і підвищення харчової, кормової та біологічної цінності готової продукції.
 3. Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при первинній обробці, та зберіганні зерна, лубоволокнистої та кормової сировини, виробництві зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів і використанні води та інших рідин при їх виробництві.
 4. Розробка нового асортименту і технологій виробництва харчових і кормових продуктів, виробів з лубоволокнистої та іншої рослинної сировини.
 5. Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів зберігання і переробки зернових, бобових, олійних і луб’яних культур, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів.
 6. Дослідження якості харчових і кормових продуктів, отриманих із зерна та іншої сировини, удосконалення оцінки їхньої харчової та кормової цінності.
 7. Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:технічні науки.

 

Затвер.пост. президії ВАК України

від 22.12.2010р. № 35-08/8

05.18.04 – Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів

І.Формула спеціальності:

Технологія м’ясних, молочних та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів – галузь науки і техніки, що займається розробленням та удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпекою м’ясних, молочних, рибних продуктів і гідробіонтів для ефективного використання ресурсів сировини та отримання продукції високої якості.

Основною метою є встановлення закономірностей зміни хімічного складу та технологічних властивостей м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також наукове обґрунтування технологічних режимів їх переробки.

ІІ. Напрями досліджень:

 • Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.
 • Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпеки м’ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.
 • Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.
 • Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.
 • Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних продуктів.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:  технічні науки.

 

 

 

05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що займається дослідженнями, розробленням та удосконаленням технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, зокрема дослідженнями кінетики та механізмів фізико-хімічних процесів (в тому числі каталітичних), їх оптимізацію та моделюванням, переробкою відходів виробництва, а також комплексом проблем енерго- та ресурсозбереження за напрямами досліджень.

ІІ. Напрями досліджень:

 • Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел.
 • Технологія видобування жирів, білків та ефірних масел із рослинної сировини.
 • Технологія очищення (рафінації) олії та жирів, в тому числі первинне очищення, гідратація, лужна та дистиляційна нейтралізація, адсорбційне очищення, вінтеризація, дезодорація.
 • Технологія переробки та модифікування жирів в тому числі гідрування, переетерифікація (хімічна та ферментативна), гідроліз, алкоголіз, фракціонування та компаундування олій та жирів.
 • Технологія функціональних жирових продуктів.
 • Технологія жирових продуктів технічного призначення.
 • Технологія видобування і переробки тваринних жирів.
 • Технологія переробки вторинних продуктів олієжирових та ефірно-масличних виробництв.
 • Технологія похідних жирів, в тому числі поверхнево-активних речовин харчового і технічного призначення та композицій на їх основі.
 • Технологія біопалива на основі жирів.
 • Технологія парфумерно-косметичних продуктів.
 • Технологія переробки ефірних масел.
 • Технохімічний контроль сировини, технологічних процесів та готової продукції у виробництві олії та жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

 

 

 

05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв  

І. Формула спеціальності

Спеціальність охоплює процеси та обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв      галузь науки і техніки, яка займається розробкою теоретичних основ і раціонального апаратурного втілення технологічних процесів, котрі є загальними для харчової, переробної,      мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

ІІ. Напрямки досліджень

 • Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка). Розробка нових та вдосконалення наявних процесів та обладнання для їх реалізації.
 • Методи розрахунку процесів та обладнання, в тому числі на базі системного та еволюційного підходів.
 • Методи та пристрої для дослідження фізико-технологічних властивостей продуктів.
 • Нові теоретичні та експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Фізичне й математичне моделювання процесів та обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та режим них і конструктивних параметрів обладнання.
 • Розробка актуальних наукових напрямків розробки й дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв ( мембранні методи розділення,      процеси екструзії, комбіновані або сполучені процеси, кріотехнологічні методи тощо).
 • Інтенсифікація, поліпшення якості та збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Наукове обгрунтування та розробка нових показників якості, реології та функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення.
 • Дослідження процесів та обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об’єктів автоматичного управління.
 • Дослідження та впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- і енергоощадних процесів та обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Поліпшення технологічних та конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Підвищення якості та сертифікаційних властивостей агрегатів, апаратів і обладнання харчової, мікробіологічної      та фармацевтичної промисловості.
 • Дослідження та вдосконалення промислових та побутових апаратів для переробки та зберігання харчових продуктів.
 • Технологічні основи створення автоматичних поточних  ліній харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • Розробка пристроїв та обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

ІІІ.Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені: технічні науки.

 

 

Затвер. пост.президії ВАК України

від 16.05.01р. № 24-08\5

05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

 1. Формула спеціальності

Технологія консервованих і охолоджених продуктів – галузь науки і техніки, яка займається розробкою теоретичних основ та закономірностей технологічних процесів консервування та розробленням і вдосконаленням наукових основ технологій та методів зберігання сировини і харчових продуктів, виготовлених із джерел рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів за допомогою фізичних, електрофізичних, хімічних та біохімічних методів обробки.

До методів обробки відносяться: застосування теплової стерилізації, сушіння, заморожування, розморожування, консервування біохімічними способами,’ охолодження, концентрування харчових рідин шляхом випарювання, зворотного осмосу, кріоконцентрування, застосування регульованого, модифікованого газового середовища, електричних струмів, променів різного діапазону, тиску, використання хімічних, біологічних засобів, напівпроникних мембран.

ІІ. Напрямки досліджень

 1. Дослідження закономірностей загибелі мікроорганізмів та інактивації ферментів під час консервування продуктів шляхом теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, використання надвисокого тиску, консервантів.
 2. Дослідження теплофізичних та фізичних особливостей процесів теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, зберігання сировини та продуктів у замороженому, охолодженому стані та при навколокріоскопічних температурах.
 3. Дослідження первинної та вторинної сировини та питної води як об’єкту консервування за допомогою фізичних, хімічних методів, теплової стерилізації, сушіння та заморожування, визначення загальних характеристик, показників харчової цінності та безпеки продуктів рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів, питної води та особливостей їх зберігання.
 4. Удосконалення існуючих технологій та розробка нових процесів і методів консервування та зберігання продуктів і питної води шляхом теплової стерилізації, асептичного консервування, сушіння, заморожування, надвисокого тиску, консервантів, іонізуючого випромінювання, ультрафіолетових променів, хімічних засобів, охолодження з метою інтенсифікації процесів консервних і холодильних виробництв.
 5. Розробка технології термічної обробки та зберігання нових видів продуктів та питної води у традиційних і нових видах тари, газопроникних мембран, пакувальних плівок та упаковок.
 6. Розроблення технологій виготовлення БАДів та продуктів спеціального призначення – функціональних, профілактичних, дієтичних тощо.
 7. Пошуки нових бактерицидних препаратів для санітарної обробки сировини та технологічного обладнання консервних та холодильних підприємств.
 8. Розроблення методології і методів оцінки якості та безпеки консервованих, охолоджених, заморожених та сушених продуктів, їх аутентичності, визначення генетично модифікованих (ГМ) продуктів і компонентів.
 9. Дослідження процесів та змін характеристик продукції рослинного, тваринного, мікробного походження при різних видах термічної, в тому числі низькотемпературної, обробки, процесів катаболізму та їх регуляції, мікробіологічних захворювань та псування.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки

Затвер. пост. президії ВАК України

від 01.07.10р. № 50-08/5

05.18.16 – Технологія харчової продукції

І. Формула спеціальності:

Технологія харчової продукції – галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробленням і удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпечністю харчової продукції із сировини тваринного, рослинного та іншого походження і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.

ІІ. Напрями досліджень:

 • Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води, харчових і дієтичних добавок як предметів технологічної переробки в харчову продукцію.
 • Удосконалення існуючих технологій та умов зберігання питної води і харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; технологій харчових і дієтичних добавок.
 • Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних технологій харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; питної води, харчових і дієтичних добавок.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій харчової продукції спеціального, дієтичного, лікувально-профілактичного та функціонального призначення.
 • Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при переробці сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції, а також питної води.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів оброблення сировини, напівфабрикатів і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.
 • Розроблення харчових раціонів для окремих груп населення з урахуванням віку, статі, інтенсивності та умов праці, екологічних умов, виду захворювань та інших чинників, що впливають на здоров’я та працездатність людини.

ІІІ.     Галузь     науки,    з    якої    присуджуються     наукові  ступені: технічні науки.

 

 

 Паспорт 08.00.05 – – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 Паспорт 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)